פירמע ווידעא

  • fff

  • ee

  • ccc

  • bbb

  • אַאַאַ